Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracúvaní realizovanom prevádzkovateľom,

obchodnou spoločnosťou

VARTA, s.r.o., 

IČO: 52396754, so sídlom Chocholná 65, 913 04 Chocholná-Velčice,

e-mail: info@4pets.sk (ďalej tiež len “prevádzkovateľ“)

Vážení zákazníci, návštevníci našich webových stránok,

dovoľte nám predložiť vám na zoznámenie tento dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť vašu informovanosť a základnú orientáciu v problematike spracúvania osobných údajov, ku ktorému v rámci podnikateľskej činnosti našej spoločnosti dochádza, tj. poskytnúť vám potrebné informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, z akých zdrojov je získavame a na aké účely ich využívame, ako aj informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme, komu ich smieme sprístupniť a aké vy sami môžete od nás požadovať informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajoch, resp. aké sú vaše práva voči nám a ako ich môžete realizovať. 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sme sa snažili poskytnúť v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, avšak ak vám je čokoľvek z tohto dokumentu nejasné, alebo ak máte nejaké otázky, na ktoré vám tento dokument neposkytne odpoveď, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adrese: info@4pets.sk 

Táto informácia bude v prípade potreby vyvolaná zmenou právnej úpravy, alebo zmenou rozsahu nami spracovávaných osobných údajov, aktualizovaná.

Definícia niektorých základných pojmov, ktoré by ste mali poznať:

GDPR – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (General Data Protection Regulation) – nariadenie upravujúce oblasť ochrany osobných údajov;

osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 

dotknutá osoba je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, tj. ty z vás, ktorí s nami, ako prevádzkovateľom, vstupujú do obchodného vzťahu;

prevádzkovateľ je každý subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva za ním stanoveným účelom ich zber, spracúvanie a uchovanie a zodpovedá za súlad týchto činností s platnými právnymi predpismi. Vo vzťahu k vašim osobným údajom sme prevádzkovateľom osobných údajov my, tj. spoločnosť VARTA, s.r.o., IČO: 52396754, so sídlolm Chocholná 65, 913 04 Chocholná-Velčice. Sme to my, kto vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným ďalej;

sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre nás, ako prevádzkovateľa, tj. jedná sa o subjekt, ktorý v súvislosti s činnosťami, ktoré pre nás na základe zmluvného vzťahu vykonáva, tiež vykonáva spracovateľské operácie s osobnými údajmi, typicky externý správcovia webových stránok, poskytovatelia software k prevádzke webových stránok, externý účtovníkova, externý daňový poradcovia, apod.

príjemca je každá osoba, tj. fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, či už ide alebo nejde o tretiu stranu, ktoré sú osobné údaje poskytnuté;

tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

kategória (rozsah) spracúvaných osobných údajov stanovuje prevádzkovateľ a rozumie sa ním rozsah osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, IP adresa, apod.), Ktoré sú použité pre daný účel spracúvania;

spracúvanie je akýkoľvek úkon alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracúvaním sa rozumie najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia;

účel spracúvania je konkrétny dôvod, ku ktorému prevádzkovateľ využíva vaše osobné údaje (v našom prípade najčastejšie plnenie záväzkov zo zmluvy – dodanie tovaru, existencia užívateľského účtu na webovom rozhraní správca, ale často aj plnenie zákonných povinností – napr. Archivácia osobných údajov pre účely daňové a účtovné evidencie, alebo aj ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa – niektoré formy priameho marketingu realizované na webovom rozhraní e-shopu, napr. rozosielanie obchodných oznámení existujúcim zákazníkom, prostredníctvom ktorých sú ponúkané obdobné výrobky).

Aké vaše osobné údaje budú spracúvané, ako aj odkiaľ vaše osobné údaje získavame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme vám mohli efektívne ponúkať a predávať naše produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a aby sme prípadne chránili naše záujmy. V závislosti od účelu spracúvania spracúvame vaše identifikačné a adresné údaje, údaje o tovare, ktoré u nás dopytujete, údaje z našej vzájomnej komunikácie a interakcie, profilové údaje a prípadne ďalšie údaje tak, aby okruh týchto údajov bol vždy primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame. 

Platí pritom, že v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú, budú osobné údaje spracúvané buď s vaším súhlasom, alebo aj bez vášho súhlasu, na základe iného zákonného dôvodu ich spracúvania.

Kategórie osobných údajov:

i) identifikačné a adresné údaje, tj. meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa pre doručenie tovaru, prípadne adresa a údaje fakturačné – IČO, DIČ, ďalej telefón, e-mailová adresa a prípadne prihlasovacie meno a heslo k vášmu užívateľskému účtu (či už k účtu v rámci prevádzky našich e-shopov, alebo B2B účtu) alebo k vášmu účtu na nami prevádzkované sociálnej sieti 4pets

ii) histórie nákupov, údaje o požadovanom tovare, tj. najmä aký tovar ste u nás zakúpili a v akom množstve;

iii) údaje k používaným komunikačným zariadeniam, k používaniu webových stránok, k aktivite v užívateľskom účte, tj.

– informácie o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, tj. IP adresa, číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza váš počítač, informácie o prehliadači a hardvéru zariadenia, údaje o operačnom systéme vášho zariadenia;

– údaje o používaní našich webových stránok a prípadne ďalšie informácie – dátum a čas vášho prístupu k našim službám, adresu webovej stránky, z ktorej ste boli na našu webovú stránku presmerovaní, ďalšie údaje prenesené pomocou štandardnej hlavičky požiadavke HTTP, údaje použité na udržanie on-line spojenia po prihlásení, o užívateľských predvoľbách na vašom počítači, apod., a to za pomoci súborov cookies v rozsahu, v ktorom máte ich použitie vo vašom počítači povolené;

– informácie o vašej aktivite v užívateľskom účte – dĺžka jedného prihlásenia, úkony, ktoré ste pri nákupe vykonával/a, a tiež informácie o údajoch vyplnených do formulárov;

iv) profilové údaje v prípade, keď sa stanete členmi našej siete 4pets, alebo našimi priateľmi na Facebooku, tj. adresa vášho profilu na sociálnych sieťach, vaše záujmy a preferencie v oblasti chovateľstva, údaje k vami chovanému zvieraťu (rasa, vek, zručnosti, záľuby), fotografie vašich maznáčikov a osobné príbehy, ktoré vytvoríte a zdieľate s nami a jednotlivými užívateľmi sociálne siete;

v) ďalšie údaje, tj. prípadne číslo vernostnej karty iBOD (pre účely čerpania výhod, evidencia vernostné kartičky vystavené v kamenných predajniach, informácie ku druhu chovaného zvieraťa (pre účely organizovanie súťaží, aby sme vedeli, akú cenu vám v prípade výhry máme zaslať, ako aj pre účely plnenia našich zákonných povinností v prípade, že si u nás zakúpite zviera podliehajúce ochrane CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín z roku 1973) – nahlásenie údajov ku zvieraťu a k vám na príslušný správny orgán), názov chovateľskej stanice, druh chovaných zvierat, počet chovaných jedincov (aby sme si overili, že spĺňate podmienky dané zaradením do klubu chovateľov), platobné informácie (číslo účtu, kreditné karty, atď.), cookies (v rozsahu, aké povoľuje nastavenia vášho počítača )

Dopĺňame, že citlivé údaje, tj. osobné údaje vypovedajúce o vašom národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave, sexuálnom živote, vaše genetické údaje a biometrické údaje, ktoré umožňujú vašu priamu identifikáciu alebo autentizáciu, nebudú spracúvané. Ak by k ich spracúvania predsa len malo dôjsť, budete znovu výslovne o ich spracúvaní požiadaný/a.

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od vás pri založenia nášho vzájomného zmluvného vzťahu, pretože poskytnutie určitých osobných údajov je zvyčajne predpokladom pre to, aby sme mohli plniť vaše požiadavky na nás – najčastejšie dodanie tovaru, zriadenie a správa užívateľského účtu, účtu v klube chovateľov, apod. v niektorých prípadoch získavame údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. z obchodného registra alebo živnostenského registra (typicky v prípade fungovania B2B systému).

Rovnako tak získavame osobné údaje nepriamo v rámci našej vzájomnej komunikácie, pričom v závislosti na vašom postavení voči nám sú tieto údaje viac či menej konkrétne – napr. keď navštívite naše stránky, prihlásite sa do vášho užívateľského účtu, vykonávate objednávku alebo iné úkony, automaticky odosielate IP adresu svojho počítača a my tak zistíme číslo siete a podsiete, v ktorej sa nachádza váš počítač. Ak ste vo svojom prehliadači povolili ukladanie tzv. cookies, potom v závislosti od rozsahu, v akom máte vo webovom prehliadači ich ukladanie povolené, k nám ich prostredníctvom posielate prípadne ďalšie informácie – napríklad o stránkach, z ktorých ste boli presmerovaní na naše webové stránky, o užívateľských predvoľbách na vašom počítači, apod. z logov, kde sa tiež z bezpečnostných dôvodov zaznamenávajú, získavame informácie o vašej aktivite v užívateľskom účte, vieme odpočítať dĺžku jedného prihlásenia, úkony, ktoré ste pri nákupe vykonával/ a, a tiež informácie o údajoch vyplnených do formulárov. Pre optimálne zobrazenie našich webových stránok a služieb využívame informáciu o vašom operačnom systéme (napríklad Windows alebo MacOS), jeho verziu a technické dáta o zariadeniach, z ktorých sa prihlasujete.

Rovnako tak ak sa na Facebooku, alebo Google+ stanete našimi priateľmi, alebo ak si založíte účet na nami prevádzkované sieti “4Pets”, môžeme vaše osobné údaje získavať z týchto sociálnych sietí, a to napr. vaše záľuby, záujmy, požiadavky, ale aj záujmy a potreby vášho maznáčika. 

Poskytujete vaše osobné údaje dobrovoľne, alebo je to vaša povinnosť?

Osobné údaje poskytujete dobrovoľne. S ohľadom na náš vzájomný zmluvný vzťah je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné. Na druhú stranu však majte na pamäti, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutným predpokladom nadviazania nášho vzájomného vzťahu a nemôžeme bez nich uzatvoriť kúpnu zmluvu, nemôžeme vám zriadiť užívateľský účet, atď., Skrátka nemôžeme náš vzťah založiť ani ho rozvíjať.

Na aké účely vaše osobné údaje spracúvame a na základe akých zákonných dôvodov

Spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu

Ak je vašich osobných údajov potreba k realizácii zmluvného vzťahu, alebo ak nám právne predpisy ukladajú plnenie povinností priamo spojených so spracúvaním osobných údajov, prípadne ak je spracúvanie osobných údajov vedené naším oprávneným záujmom, nie je k takémuto spracúvaniu osobných údajov treba vášho súhlasu. Ide o tieto prípady:

• spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo pre rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na váš návrh. Napr. keď nakupujete cez nami prevádzkované e-shopy, kontaktujete nás cez kontaktný formulár s otázkou, prihlásite sa k odberu newsletterov (noviniek), vytvoríte si u nás užívateľský účet, zúčastňujete sa našich akcií či súťaží, atď.), spracúvame v príslušnom rozsahu vami poskytnuté údaje a informácie, aby sme vám mohli vyhovieť, vyriešiť prípadný problém, zodpovedať vašu otázku, atp.

V takom prípade spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a realizáciu danej zmluvy, resp. pre splnenie danej požiadavky a všeobecne platí, že osobné údaje nám v týchto prípadoch poskytujete prostredníctvom objednávkového formulára, registračného formulára alebo ďalších dokumentov, resp. informačných kanálov, prostredníctvom ktorých s nami nadväzujete kontakt, požadujete od nás plnenie, zakladáte zmluvný vzťah. Ide o nasledujúce prípady:

 • objednávkový systém na nami prevádzkovanom e-shopu;
 • zriadenie a vedenie užívateľského účtu na webovom rozhraní nášho e-shopu,
 • registrácia v objednávkovom systéme B2B;
 • registrácia v nami organizovaných súťažích;
 • registrácia v klubu chovateľov na webovom rozhraní nášho e-shopu;
 • vernostné programy
 • prevádzka sociálnej siete “4pets” – sociálnej komunikácie;
 • vstup do diskusného fóra;
 • zasielanie otázok cez kontaktný formulár.

• spracúvanie osobných údajov na základe plnenia právnej povinnosti prevádzkovateľa

Povinnosť spracúvať osobné údaje klientov je nám ako prevádzkovateľu uložená niektorými osobitnými právnymi predpismi: 

 • ide najmä o osobné údaje spracúvané povinne na účely plnenia povinností vyplývajúcich z daňovej a účtovnej evidencie v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a so zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve, tj. pre účely doloženia účtovných/daňových dokladov + dokladov k uskutočneniu realizácie obchodu (najmä faktúry, dodacie listy, výpisy z účtu, pokladničné doklady, príjemky, výdajky a údaje na nich) – tj. v tomto smere sa jedná najmä o identifikačné a adresné údaje, údaje o histórii nákupov, platobné informácie;
 • osobné údaje spracúvané v súvislosti s Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín z roku 1973) – u týchto druhov živočíchov je našou povinnosťou nahlásenie údajov ku zvieraťu a k jeho držiteľovi na príslušný správny orgán;
 • reklamácie, reklamačné konanie – na účely umožnenia realizácie vašich práv ako našich zákazníkov vyplývajúcich pre vás z naši zodpovednosti za vady, uchovávame údaje potrebné pre identifikáciu Vašej objednávky a ďalej vaše identifikačné a adresné údaje.

• spracúvanie osobných údajov z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa

V niektorých prípadoch vaše osobné údaje spracúvame z dôvodov existencie nášho oprávneného záujmu, ktorým môže byť napr. ochrana našich práv, alebo realizácia našich podnikateľských aktivít:

 • vymáhacie riadenie – pre prípad existencie pohľadávok po splatnosti – napr. ak nám neuhradíte kúpnu cenu za dodaný tovar a my ju po vás budeme nútení vymáhať – v takom prípade uchovávame vaše identifikačné a adresné údaje, doklady k uskutočneniu realizácie obchodu, platobné informácie, IP adresu;
 • súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 351/2011 Zb., o elektronických komunikáciách zasielanie obchodných informácií ako forma priameho marketingu existujúcim zákazníkom, prostredníctvom ktorých sú vám ponúkané naše vlastné obdobné výrobky pri zachovaní vašej možnosti jednoduchým spôsobom sa z odberu obchodných správ odhlásiť – e-mail a telefón (inými slovami – ak ste u nás už urobili nákup, môžeme použiť adresu vašej elektronickej pošty, aby sme vám zasielali marketingová oznámenia o podobných výrobkoch, ak sa z odberu noviniek neodhlásite, keď táto možnosť je vám umožnená vždy v každom takomto obchodnom oznámenie);
 • nižšie uvedené body súvisí aj so súbormi cookies;
 • robení prehľadov v súvislosti s vašou činnosťou v rámci vášho užívateľského účtu – osobné nastavenie (preferencie) vrátane vášho nastavenia v oblasti marketingu a používaní cookies;
 • vyhodnocovanie údajov o spôsobe využitia nami prevádzkovaných webových stránok, za účelom zistenia zákazníckeho správania a zákazníckych preferencií – napríklad vyhodnocovanie spôsobov vyhľadávania tovaru za účelom efektívneho usporiadania webového rozhrania a prezentácie tovaru;
 • vylepšovanie našich služieb a prispôsobovaní je vašim technickým možnostiam – informácie o operačnom systéme, jeho verzii, technické dáta o zariadeniach, z ktorých sa prihlasujete; 
 • štatistické účely – meranie návštevnosti webového rozhrania, zlepšenie fungovania webového rozhrania, pridanie funkcionalít, apod.; 
 • zaistenie bezpečnosti našich stránok, umožnenie identifikácie útokov na naše webové stránky – údaj o IP adrese, ktorá vám bola pridelená vaším poskytovateľom internetového pripojenia, informácie o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, informácie o prehliadači a hardvéru zariadenia.

Spracúvanie osobných údajov s vaším súhlasom

V prípadoch, ktoré nie sú pokryté iným zákonným dôvodom spracúvania, môžeme spracúvať vaše osobné údaje len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom tak napríklad môžeme spracúvať osobné údaje potrebné k marketingovému spracúvaniu, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracúvania vrátane profilovania (okrem zasielania obchodných oznámení (newsletterov), ktorých zasielanie ako forma priameho marketingu je v súlade s naším oprávneným záujmom, pozri vyššie), ktoré by nám skrze bližšie poznanie vašich predstáv o dopytovaných produktoch a vašich potrieb vo vzťahu k nami ponúkanému tovaru, umožnilo lepšie prispôsobenie našej ponuky a skvalitnenie našich služieb.

Poskytnutie súhlasu je vecou dobrovoľného rozhodnutia a jeho neposkytnutie pre vás nemá a nebude mať žiadne negatívne dôsledky. 

Po akú dobu budú vaše osobné údaje uchovávané?

Doba spracúvania osobných údajov závisí od účelu ich spracúvania, ako sú opísané zhora, a v mnohých prípadoch je daná príslušnými právnymi predpismi:

– osobné údaje zhromažďované na účely plnenia zmluvného záväzku, sú spracúvané po čas potrebný na splnenie záväzku – dodanie tovaru, vedenie používateľského účtu, trvajúci registrácia, trvanie súťaže, atď. .;

– osobné údaje zhromažďované na účely plnenia zákonnej povinnosti sú spracúvané po dobu trvania zákonnej povinnosti, tj. v prípade údajov spracúvaných pre účely daňové a účtovné evidencie aj v prípade uchovávania osobných údajov pre prípadné uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady po dobu 10-tich rokov;

– osobné údaje zhromažďované za účelom realizácie nášho oprávneného záujmu sú spracúvané do doby vášho odhlásenia z odberu noviniek, resp. v prípade robení prehľadov v súvislosti s vašou činnosťou v rámci vášho užívateľského účtu po dobu trvania vášho používateľského účtu a osobné údaje zhromažďované na účely vymáhania potom po dobu 10-tich rokov;

– osobné údaje spracúvané na základe súhlasu potom budeme spracúvať do doby odvolania súhlasu, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu (registrovaní užívatelia) a ďalej 1 rok od jeho ukončenia (pre prípad, že k odvolaniu súhlasu nedôjde).

Akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracúvané a kým, komu budú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v rámci našej spoločnosti..

Údaje spracúvame manuálne aj automaticky prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej prostredníctvom nami na základe písomnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov poverených sprostredkovateľov (a ich zamestnancov), ktorí zabezpečujú činnosti a služby, ktoré sú súčasťou nami poskytovaných služieb. Na plnenie povinností vyplývajúcich zo spracúvania osobných údajov sú tak vaše osobné údaje sprístupnené všetkým našim sprostredkovateľom, a to vždy v miere potrebnej pre naplnenie účelu spracúvania. 

Sprostredkovatelia sú povinní chrániť vaše osobné údaje najmenej v rovnakom rozsahu ako my, pričom vyberáme iba také sprostredkovateľa, ktorí vzhľadom na povahu, kontext a kategóriu osobných údajov, poskytujú dostatočné záruky vhodných technických a organizačných opatrení, tak aby sa zabezpečila ochrana vašich práv. Údaje prípadne môžu byť poskytnuté tiež subjektom, ktoré plnia funkciu sprostredkovateľa pre nášho sprostredkovateľa a ich zamestnancom. Naši zamestnanci alebo zamestnanci sprostredkovateľa, prípadne iné fyzické osoby, ktoré budú spracúvať Vaše osobné údaje v rámci plnenia zákonom stanovených oprávnení a povinností, budú prichádzať do styku s vašimi osobnými údajmi u nás alebo našich sprostredkovateľov, sú povinní – či už na základe zmluvne prevzatého záväzku alebo na základe zákona – zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác. 

Sprostredkovatelia osobných údajov podľa účelov spracúvania:

– poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia software e-shopu, doručovatelia zásielok (prepravnej spoločnosti), sprostredkovatelia platieb cez platobné brány, poskytovatelia software pre vedenie užívateľského účtu, účtu B2B, poskytovatelia SMS služieb, poskytovatelia cloudových úložísk

• na účely marketingu:

– poskytovatelia software e-shopu, poskytovatelia software slúžiaceho k dátovým analýzam v súvislosti s personalizáciou reklamy, zmluvným partnerom zaisťujúcim pre nás inzerciu tovaru

• na účely vymáhania pohľadávok a reklamačné konanie:

– advokátska kancelária

• na účely daňové/účtovné evidencie

– daňový poradca, audítor, advokátska kancelária, správca dane

Vzhľadom na to, že v rámci marketingových aktivít využívame služby zahraničných spoločností, alebo s nimi spolupracujeme, a to so spoločnosťami Facebook, Google, LiveChat a WooCommerce, ako aj spolupracujeme so zahraničnými spoločnosťami zaisťujúcimi platobné služby (platobné transakcie – prostredníctvom platobných brán), a to Stripe, pričom sa jedná o spoločnosti, ktoré majú hlavné sídlo mimo územia Európskej únie, môže v týchto prípadoch dôjsť k preneseniu osobných údajov mimo územia Európskej únie, a to na území Spojených štátov amerických. Takéto odovzdanie je v súlade s požiadavkami článku. 45 GDPR, keď z rozhodnutia KOMISIE (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ-USA na ochranu súkromia, bola úroveň ochrany osobných údajov zabezpečovaná Spojenými štátmi americkými vyhodnotená ako zodpovedajúce a také odovzdanie nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie (jedná sa o tzv. odovzdanie založené na rozhodnutiu o primeranej ochrane).

V súlade s niektorými našimi zákonnými povinnosťami môžu prípadne vaše osobné údaje byť sprístupnené tretím osobám oprávneným na základe právnych predpisov – správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou (napr. správca dane), príp. orgánom činným v trestnom konaní.

Okrem hore uvedených prípadov vaše osobné údaje neposkytujeme, nepredávame, neprevádzame alebo iným spôsobom nerozširuje tretím stranám na ich vlastné účely, vrátane účelov marketingových a nebudeme tak robiť ani v budúcnosti, ak o to nebudeme požiadaní v súlade so zákonom, alebo ak k takejto činnosti nedáte súhlas.

Aké máte pri spracúvaniu osobných údajov práva?

V rámci spracúvania vašich osobných údajov máte zákonom zaručenú celý rad práv, ktoré sa vám na nasledujúcich riadkoch pokúsime priblížiť.

V súlade s právom na prístup k osobným údajom máte právo získať od nás potvrdenie, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané a ste tiež oprávnení získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

• účelu/-ách spracúvania, pre ktoré sú vaše osobné údaje určené;

• kategóriách dotknutých osobných údajov;

• príjemcoch osobných údajov alebo kategóriách príjemcov;

• plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, resp. kritériá použité na stanovenie tejto doby;

• existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietať proti tomuto spracúvaniu;

• práve podať sťažnosť u dozorného úradu;

• skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovania a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvanie pre vás.

Všetky tieto informácie vám v všeobecnej rovine poskytujeme v tomto dokumente, avšak ak máte akékoľvek nejasnosti, či konkrétne požiadavky, neváhajte sa na nás obrátiť so žiadosťou o poskytnutie doplňujúcich informácií. K vašej žiadosti vám môžeme poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom ak vašu žiadosť podáte vo forme elektronickej, poskytneme vám informácie v bežne používané elektronickej forme, ak nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme, že vaším právom získať kópiu nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

V súlade s právom na opravu osobných údajov je každý, kto zistí, že nami spracúvané údaje obsahujú chybné či nepresné údaje, oprávnený žiadať vykonanie opravy osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti, prípadne – s prihliadnutím na účely, pre ktoré sú údaje spracúvajú, môže žiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

Vaším zvlášť podstatným právom je právo namietať proti spracúvaniu, ako už je naznačené zhora. Toto právo vás oprávňuje z dôvodov týkajúcich sa vaši konkrétnej situácie kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak k ich spracúvaniu dochádza na základe nášho oprávneného záujmu, ako zhora opísaný, a to vrátane profilovania, ak je realizované na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme existenciu závažných oprávnených dôvodov pre spracúvanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami, právami alebo slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, vaše osobné údaje ďalej nespracúvame. Proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, máte právo namietať kedykoľvek a osobné údaje v takom prípade už nebudú spracúvané.

V súlade s právom na vymazanie údajov, resp. právom byť zabudnutý, oznamujeme ako prevádzkovateľ, že v prípade, že zistíte alebo sa domnievate, že spracúvame osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom (napr. najmä v prípadoch, keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, z vašej strany dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov za predpokladu, že zároveň neexistuje iný právny dôvod ich spracúvania, osobné údaje boli nezákonne spracúvané, podali ste námietku proti spracúvaniu a na našej strane neprevažujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo ste napadli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo práve Slovenskej republiky), môžete nás požiadať o vymazanie osobných údajov. Upozorňujeme, že vašu požiadavku na výmaz nemôžeme realizovať v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je vyžadované pre plnenie právnej povinnosti, prípadne na určenie, výkon alebo obhajobu práv. 

Každý má možnosť žiadať obmedzené spracúvanie osobných údajov v prípadoch, keď popiera presnosť osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť), alebo v prípade, že spracúvanie je protiprávne a vy odmietate z najrôznejších dôvodov vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, keď už osobné údaje pre účely spracúvania nepotrebujeme, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a konečne v prípade, že sa jedná o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu a vy proti takémuto spracúvaniu vznesiete námietku, po dobu, kedy nebude overené, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami, ktoré tvrdíte. Ak bolo spracúvanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvané iba s vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Dopĺňame, že na zrušenie obmedzení spracúvania vás vopred upozorníme.

Zároveň oznámime jednotlivým príjemcom údajov, ako zhora uvedené (tj. tretí subjekt, ktorému boli poskytnuté, sprístupnené osobné údaje, vrátane našich sprostredkovateľov), všetky opravu alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania, a to s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Máte takisto právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Ako sme uvádzali vyššie, za účelom zlepšenia služieb vám, našim zákazníkom, realizujeme profilovanie vašich osobných údajov s tým, že toto profilovanie sa deje výlučne s vaším súhlasom. V prípade odvolania súhlasu tak vaše osobné údaje pre tieto účely bezodkladne prestaneme užívať a budú vymazané z našej databázy zákazníkov, ktorí udelili súhlas so spracúvaním. 

V prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, alebo k nemu dochádza za účelom plnenia záväzkov zo zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, má každý z vás právo získať nám poskytnuté osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto odovzdať inému prevádzkovateľovi, bez toho aby sme tomu bránili, pričom ak je to technicky možné, máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi. Realizáciou práva na prenosnosť nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z ochrany osobných údajov bola porušená, ste oprávnení podať sťažnosť k dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk  , e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Za účelom realizácie vašich zhora uvedených práv sa na nás môžete obracať prostredníctvom e-mailu: info@4pets.sk. Vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca, vás informujeme o spôsobe vybavenia vašej žiadosti, o prijatiu opatrení vyplývajúcich z vašich hore uvedených práv, a to spôsobom, ktorý si zvolíte. Lehotu na vybavenie vašej žiadosti môžeme v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom o takomto predĺžení vás informujeme do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak si žiadosť podáte v elektronickej forme, poskytneme vám informácie aj v elektronickej forme, ak je to možné a keď si nepožiadate o iný spôsob. Ak sa z nejakého dôvodu rozhodneme neprijať opatrenia, o ktoré ste požiadali, budeme vás o tom bezodkladne informovať najneskôr do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti, a to spolu s dôvodmi nášho rozhodnutia. V takom prípade môžete realizovať vaše právo podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať súdnu ochranu.

Dopĺňame, že všetky oznámenia a všetky úkony zhora popísané sa poskytujú a robí bezplatne, iba za situácie, kedy sú vaše žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, a to najmä preto, že sa opakujú, môžeme vám buď uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady spojené s poskytnutím vami požadovaného, alebo môžeme odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť. Súčasne vedzte, že ak by sme mali dôvodné pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

V Trenčíne, dňa 12.12.2022

VARTA, s.r.o.